Regulamin

published on 01 October 2022

1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu (https://edukacjainwestycyjna.pl/) ustanowione przez Administratora.
 2. Użyte w tym regulaminie są następujące określenia:
 • Regulamin - Niniejszy dokument ze zbiorem przepisów i zasad obowiązujących podczas zakupu i korzystania z produktów i usług serwisu https://edukacjainwestycyjna.pl/, dostępny pod adresem: https://edukacjainwestycyjna.pl/regulamin/.
 • Serwis - Strona i podstrony https://edukacjainwestycyjna.pl/ oraz inne strony zewnętrzne, umożliwiające zakup produktów i usług za pośrednictwem transakcji online oraz dostęp do zakupionych produktów i usług.
 • Sklep - dostępny pod adresem: https://app.easycart.pl/checkout/74054138/edukacja-inwestycyjna za pośrednictwem którego Klient może nabyć produkty czy usługi.
 • Administrator - Podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie serwisu oraz za produkty i usługi oferowane w sklepie, czy przez Partnerów na podstawie umów lub porozumień. Obecnie jest to Tomasz Zarzyczny, prowadzący działalność gospodarczą o nazwie Triumph Tomasz Zarzyczny, ul. Dworcowa 7/4, 38-540 Zagórz, o numerze NIP: 6871977847, 
  kontakt@edukacjainwestycyjna.pl.
 • Produkt - Przedmioty fizyczne lub cyfrowe oraz usługi i wszelkie treści cyfrowe oferowane przez Administratora serwisu.
 • Newsletter - Treść cyfrowa, wysyłana konsumentowi drogą elektroniczną, za pomocą której Administrator przesyła Użytkownikowi (Klientowi) informacje i treści, na które Użytkownik wyraził zgodę podczas zapisu do listy mailowej oraz przy składaniu zamówienia.
 • Klient - Użytkownik serwisu, zwany dalej konsumentem, jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, składająca zamówienie i dokonująca zakupu produktów lub usług w sklepie internetowym.
 • Dane Osobowe - Podstawowe informacje o kliencie (konsumencie), np. Imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane niezbędne do zrealizowania zamówienia w sklepie. Przetwarzanie danych osobowych przez serwis https://edukacjainwestycyjna.pl/ jest opisane w Polityce Prywatności, pod adresem: https://edukacjainwestycyjna.pl/polityka-prywatnosci/.
 • Umowa sprzedaży - Dochodzi do jej zawarcia pomiędzy Administratorem serwisu, a Klientem, który dokonuje płatności za produkty i usługi oferowane przez serwis w sklepie internetowym.
 • Zamówienie - Wyrażenie woli klienta na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, stanowiącej ofertę zamieszczoną przez Administratora serwisu, określającą w szczególności cenę, rodzaj i ilość produktu lub czas trwania usług.
 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Klientów i Administratora oraz do innych osób lub podmiotów korzystających z serwisu https://edukacjainwestycyjna.pl/ i jego sklepu.
 2. Wszystkie produkty i materiały umieszczone w serwisie https://edukacjainwestycyjna.pl/ i jego sklepie, niezależnie od formy ich prezentacji, są własnością Administratora i są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie i udostępnianie jakichkolwiek treści (w całości lub fragmencie) bez zgody Administratora Serwisu jest Zabronione.
 3. Wykupując dostęp do wszystkich treści cyfrowych, w tym do Platformy Edukacyjnej wraz z całą jej zawartością (e-booki, narzędzia, wideo, nagrania audio i inne), użytkownik otrzymuje licencję jedynie na korzystanie z tych treści i materiałów we własnym zakresie, jako pomoc w edukacji. Żadne prawa majątkowe, prawa własności i prawa autorskie nie zostają przeniesione na użytkownika i cały czas należą do autorów i administratora.
 4. Zakupione produkty czy dostęp do Platformy Edukacyjnej są wyłącznie do użytku prywatnego, jako forma edukacji, bez zezwolenia na udostępnianie treści i materiałów osobom trzecim, chyba że one również posiadają (zakupiły) dostęp do tych treści.
 5. W ramach serwisu https://edukacjainwestycyjna.pl/ oraz jego sklepu mogą zostać zamieszczone informacje o produktach i usługach Partnerów (osób trzecich), które będą oznaczone za pomocą logo, nazwy, znaku towarowego lub zamieszczeniem hiperłącza do strony internetowej produktu czy usługi danego Partnera.

2. Funkcjonowanie Serwisu

 1. Sprzedaż produktów i usług odbywa się za pośrednictwem Serwisu, zawierając na odległość Umowę sprzedaży pomiędzy Administratorem, a Klientem.
 2. Każdy Użytkownik, a zwłaszcza Klient składający Zamówienie, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Składając Zamówienie, Klient potwierdza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu w obowiązującej formie i nie wnosi zastrzeżeń.
 4. Przeglądając domenę i subdomeny Serwisu, Użytkownik potwierdza korzystanie z Plików Cookies, opisanych w Polityce Prywatności: https://edukacjainwestycyjna.pl/polityka-prywatnosci/.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z serwisu https://edukacjainwestycyjna.pl/, wynikające z problemów technicznych sprzętu, oprogramowania i łącza internetowego Użytkownika.
 6. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu i Platformy Edukacyjnej na urządzeniach przenośnych (mobilnych), ale dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze działanie na wszystkich urządzeniach.
 7. Informacje o przerwach technicznych, pracach serwisowych czy awariach, będą umieszczane na stronie głównej Serwisu (https://edukacjainwestycyjna.pl/).
 8. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie powinien wpływać na pogorszenie działania Serwisu, uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do niego czy do Platformy Edukacyjnej, generowanie sztucznego ruchu lub ingerencji w przyrost bądź zmniejszenie danych analitycznych i podejmowania innych czynności, które mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania Serwisu i Platformy Edukacyjnej. Wszelkie tego typu działania są zabronione.
 9. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywać Serwisu (https://edukacjainwestycyjna.pl/) do czynności, które:
 • Naruszają prawo własności i innych praw osób trzecich i innych podmiotów (w tym Administratora),
 • Naruszają przepisy i regulacje prawne obecnie obowiązujące,
 • Szkodzą innym, są nielegalne, nieprawdziwe lub nieprzyzwoite,
 • Zagrażają bezpieczeństwu konta Klienta i innych Użytkowników,
 • Naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej i zakłócają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i Platformy Edukacyjnej.
 1. Naruszenie któregokolwiek z ww. postanowień jest podstawą do odebrania Użytkownikowi prawa korzystania z Serwisu i Platformy Edukacyjnej lub do ich dostępu.
 2. W szczególnych przypadkach, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług elektronicznych (w tym sprzedaży produktów i usług), bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników.
 3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych, mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa, poprawę działania Serwisu i stabilności systemu teleinformatycznego. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia związane z przerwami technicznymi lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratora.
 4. Administrator ma prawo zaprzestać świadczenie usług elektronicznych w każdym momencie, jeżeli takie żądanie zgłosi wobec niego dostawca Internetu lub inny uprawniony podmiot. Uwzględniając odpowiednie przepisy prawa i niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody związane z wadliwym działaniem sprzętu (w tym awarii), działaniem systemu transmisji danych, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3. Korzystanie ze sklepu

 1. Zamówienie można złożyć na stronie internetowej sklepu, stronie internetowej danego produktu czy usługi oraz w ofercie wysłanej Użytkownikowi na jego adres e-mail, podany wcześniej przy zapisie na listę mailową, poprzez kliknięcie przycisku zamówienia.
 2. Po kliknięciu przycisku zamówienia, Klient zostaje przeniesiony do koszyka, gdzie może dokonać płatności, po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z oferowanym produktem czy usługą oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Klient wybiera formę płatności i dokonuje jej na stronie internetowej wybranego banku lub operatora płatności, zgodnie z obowiązującym Regulaminem tego podmiotu. Sklep internetowy serwisu (https://edukacjainwestycyjna.pl/) umożliwia dokonanie płatności kartą kredytową i debetową, poprzez operatorów płatności (np. PayByLink czy EasyCart) oraz elektronicznego systemu płatności Stripe.com.
 4. Klient, w celu dokończenia zamówienia, jest zobowiązany do przekazania firmie zewnątrznej, obsługującej proces zamówienia danych, niezbędnych do złożenia zamówienia i wystawienia faktury.
 5. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 6. Dokonując płatności za usługę w formie subskrypcji - klient wyraża zgodę na zapisanie przez system płatności informacji o jego karcie kredytowej bądź debetowej, w celu odnowienia okresu subskrypcji w przyszłości. Klient może anulować subskrypcję (usuwając swoje konto) lub wyłączyć automatyczne odnawianie subskrypcji w swoim panelu zarządzania subskrypcją (do którego dostęp jest przyznawany po zakupie).
 7. Administrator obejmuje zakup usługi w formie subskrypcji gwarancją stałej ceny, która może zmieniać się w czasie. Oznacza to, że klient odnawia subskrypcję na nowy okres subskrypcji taką samą kwotą, jaką przeznaczył na wykupienie subskrypcji po raz pierwszy (pierwszy okres subskrypcji).
 8. Jeśli klient wyłączy odnowienie subskrypcji przed terminem pobrania kolejnej płatności, to kolejne płatności nie zostaną pobrane. Zachowa on jednak dostęp do usługi, aż do końca okresu wykupionej subskrypcji (np. jeden rok).
 9. Jeśli klient anuluje subskrypcję (usuwając swoje konto w panelu zarządzania subskrypcją), to nie tylko zostanie wyłączone automatyczne odnawianie subskrypcji, ale również straci on dostęp do wykupionej usługi i straci gwarancję stałej ceny.
 10. Adres e-mail podany podczas składania zamówienia jest wykorzystany do kontaktu w procesie realizacji zamówienia oraz do otrzymywania innych wiadomości, np. informacyjnych, dotyczących zakupionego produktu i ogłoszeń serwisu. Podanie adresu e-mail przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Klient wyraża na to zgodę, zaznaczając odpowiedni checkbox w trakcie składania zamówienia.
 11. Administrator skontaktuje się z Klientem poprzez wiadomość e-mail, niedługo po zakończeniu procesu zamówienia, w celu dostarczenia produktu cyfrowego lub usługi. W tej wiadomości Klient może być poinformowany także o możliwości zakupu innych materiałów uzupełniających, produktów czy usług.
 12. Obecnie w ofercie Sklepu serwisu (https://edukacjainwestycyjna.pl/) nie znajdują się produkty fizyczne, w związku z tym wszystkie zamówienia i dostawy są realizowane drogą elektroniczną.
 13. Administrator może okazjonalnie i dowolnie wprowadzać promocje (zniżki) na wybrane produkty czy usługi i powiadamiać o tym w swojej ofercie Użytkowników zapisanych na listę mailową Serwisu.
 14. Klient, który napotka jakiś błąd / problem podczas składania zamówienia, a także w przypadku pytań o produkty i usługi, zamówienia, płatności czy odstąpienie od Umowy sprzedaży, może skorzystać z kontaktu poprzez adres e-mail: kontakt@edukacjainwestycyjna.pl lub numer telefonu: (+48) 697 690 997.

4. Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia na produkty lub usługi przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym serwisu https://edukacjainwestycyjna.pl/.
 2. Niezbędne do złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia (jeśli taki występuje). Zamówienie z błędnie lub nieprawidłowo wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Podczas wypełniania formularza, Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Kupujący przed akceptacją zamówienia zastaje poinformowany o:
 • Głównych cechach produktu lub usługi,
 • Łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za dostarczenie i innych kosztach (jeśli występują),
 • Możliwości lub niemożliwości odstąpienia od umowy.
 1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku zamówienia lub równoważnego.
 2. Złożenie zamówienia nie jest zawarciem Umowy sprzedaży, lecz jedynie stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Klient jest poinformowany poprzez wiadomość e-mail, potwierdzającą również dokonanie zakupu.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu przez operatora płatności.
 5. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i podejmie decyzję o dokończeniu realizacji zamówienia (realizacja częściowa lub anulowanie całości zamówienia).
 6. W sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży produktów przeznaczona jest ograniczona ich ilość. Realizacja zamówień następuje wówczas według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją bądź wyprzedażą.
 7. W przypadku jakichkolwiek pytań oraz problemów z zamówieniem bądź płatnością, Klient może skontaktować się z Administratorem Sklepu pod adresem: kontakt@edukacjainwestycyjna.pl.

5. Realizacja Zamówienia

 1. Wszystkie ceny produktów i usług są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie lub usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, stosowania unikalnych kodów rabatowych dostępnych poza Sklepem. Takie uprawnienia nie mają wpływu na ceny produktów i usług w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny lub wejścia w życie akcji promocyjnych.
 4. Klient może dokonać płatności za zakupione produkty i usługi poprzez elektroniczne systemy płatności firm zewnętrznych (np. PayByLink, EasyCard). Podczas składania i realizacji zamówienia klient wyraża akceptację Regulaminu tych operatorów płatności.
 5. Zakupiony produkt cyfrowy lub dostęp do treści Klient dostanie na swoją skrzynkę e-mail zaraz po pomyślnym zrealizowaniu płatności przez elektroniczne systemy płatnicze, np. Stripe.com.
 6. Klient może otrzymać Fakturę na zakupione produkty czy usługi na dwa sposoby:
 • Podczas składania zamówienia - uzupełniając formularz zamówienia na stronie sklepu odpowiednimi i prawdziwymi danymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia i wystawienia faktury. Wówczas klient otrzyma swoją fakturę zaraz po pomyślnym zakończeniu procesu zamówienia lub w najbliższym czasie.
 • Po zakończeniu procesu zamówienia - do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym zakupił on produkt czy usługę. Wówczas jeśli klient zażąda wystawienia faktury w tym samym miesiącu, w którym dokonał zakupu, to otrzyma ją do 15-tego dnia następnego miesiąca. Jeśli natomiast klient zażąda wystawienia faktury w innym miesiącu niż dokonał zakupu (do trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonał zakupu), to swoją fakturę otrzyma w ciągu 15-nastu dni od dnia zgłoszenia żądania.
 1. Wykupując dostęp do treści cyfrowej w formie subskrypcji - klient musi zrealizować płatność, aby odebrać do niej dostęp na dany okres subskrypcji. Kolejne okresy subskrypcji będą odnawiane automatycznie, a klient zostanie poinformowany trzy dni wcześniej o pobraniu płatności z jego karty, chyba że wcześniej anuluje subskrypcję lub wyłączy automatyczne odnawianie w swoim panelu zarządzania subskrypcją (dane do logowania zostaną wysłane do klienta po zrealizowaniu zamówienia).

6. Odstąpienie od Umowy

 1. Administrator Sklepu umożliwia Odstąpienie od Umowy w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia. W tym celu należy skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@edukacjainwestycyjna.pl lub numer telefonu: (+48) 697 690 997.
 2. Podczas odstąpienia od umowy Administrator Sklepu gwarantuje zwrot ceny produktów i usług w terminie 30 dni od daty zakupu przez klienta.
 3. Oferowane gwarancje na dany produkt lub usługę są nadawane dobrowolnie przez Administratora Sklepu. W takim przypadku będzie to wyraźnie zaznaczone w opisie produktu czy usługi.
 4. W celu odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów klient powinien wybrać opcję zwrotu w swoim panelu zarządzania subskrypcją (do którego dostaje dostęp po zakupie) lub kontaktując się poprzez adres e-mail: kontakt@edukacjainwestycyjna.pl bądź numer telefonu: (+48) 697 690 997 do 30-stu dni od dnia dokonania zakupu subskrypcji. Środki zostaną zwrócone na konto klienta, po wcześniejszej odpowiedzi na wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania korekty faktury.
 5. Jeśli klient chce otrzymać zwrot ceny subskrypcji i usunąć swoje konto z dostępem do zakupionej treści, to powinien najpierw odstąpić od umowy w ciągu 30-stu dni od dnia wykupienia subskrypcji (wybrać opcję zwrotu w swoim panelu zarządzania subskrypcją lub kontaktując się z Administratorem serwisu), a dopiero po tym usunąć swoje konto w swoim Panelu.
 6. Odstąpienie od umowy w przypadku subskrypcji wiąże się z utratą gwarancji stałej ceny, która może zmieniać się w czasie. W takim przypadku klient, który anuluje swoją subskrypcję, a będzie chciał ponownie wykupić ją w przyszłości - jest zobowiązany do akceptacji ceny subskrypcji, aktualnej w dniu złożenia zamówienia.
 7. Dostarczane Klientom produkty stają się ich własnością w chwili ich doręczenia, jednak nie powoduje to przejścia praw autorskich, które wciąż należą do Administratora Sklepu i Autora. Zakazane są wszelkie działania naruszające prawa autorskie do treści i materiałów zawartych w produktach i usługach, a także w całym Serwisie (https://edukacjainwestycyjna.pl/).
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość Odstąpienia od Umowy z Klientem, który narusza prawa autorskie i inne postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Administrator ma obowiązek dostarczenia produktu wolnego od wad i dokonuje wszelkich starań, aby oferowane produkty i usługi były coraz lepsze, a wszelkie awarie lub niezgodności naprawiać tak szybko, jak to możliwe.
 10. W przypadku treści cyfrowych, Administrator nie ma obowiązku przyjąć złożenia reklamacji, chyba że wyraża taką wolę.
  Wówczas Administrator ma obowiązek poinformowania o statusie reklamacji do 14-stu dni od otrzymania przez Klienta właściwego zgłoszenia.
 11. Klient składający zamówienie na dany produkt czy usługę akceptuje niniejszy Regulamin oraz potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi jego punktami.
 12. W celu dodatkowych pytań i wątpliwości Klient może kontaktować się z Administratorem Sklepu, pod adresem e-mail: kontakt@edukacjainwestycyjna.pl lub numerem telefonu: (+48) 697 690 997.

7. Wymagania Techniczne

 1. Administrator udostępnia klientowi usługi podmiotów trzecich, umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży produktów cyfrowych i usług elektronicznych.
 2. Do zawarcia Umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.
 3. Dostęp do Sklepu i Serwisu https://edukacjainwestycyjna.pl/ i wszystkich jego funkcjonalności jest nieodpłatny, chyba że jakaś część funkcji podlega płatnej treści.
 4. Do złożenia zamówienia i korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu i Serwisu oraz do skorzystania z zakupionych treści cyfrowych, niezbędne jest:
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Przeglądarka internetowa z bieżącymi aktualizacjami oraz z włączoną funkcjonalnością JavaScript,
 • Włączenie obsługi Plików Cookies w przeglądarce,
 • Dostęp do internetu,
 • Posiadanie aplikacji umożliwiającej odczyt plików PDF,
 • Odczyt materiałów multimedialnych, w tym wideo (do korzystania z niektórych treści cyfrowych).
 1. Sklep oraz serwis (https://edukacjainwestycyjna.pl/) wykorzystują pliki Cookies w celu prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności, wysokiego poziomu obsługi Klienta oraz zapewnienia i zabezpieczenia bezpieczeństwa. Konsument może w każdej chwili zmienić ustawienia plików Cookies za pomocą przeglądarki lub odpowiedniej konfiguracji.
 2. Konsument ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania całego serwisu, pod adresem: kontakt@edukacjainwestycyjna.pl.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, na adres korespondencji.
 4. Administrator zapewnia dostęp do produktów i usług dostępnych w Sklepie przez czas nieoznaczony lub czas sezonowej sprzedaży czy wyprzedaży. Dostęp do zakupionych treści obowiązuje przez okres, na jaki została dana treść wykupiona, liczony od dnia zakupu.
 5. Administrator zapewnia dostęp do zakupionych produktów bez ograniczeń czasowych (dożywotnio). Nie mniej jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu zapewniania dostępu, o czym powiadamia Konsumentów, którzy kupili dany produkt z wyprzedzeniem, co najmniej 90 dni przed planowaną datą usunięcia produktu. Konsumenci, którzy wykupili wcześniej dostęp, mogą pobrać materiały dotyczące produktu cyfrowego, do korzystania w trybie offline z wyłączeniem prawa do kopiowania i dalszego udostępniania materiałów.
 6. Wsparcie Konsumenta wykraczające poza sam dostęp do produktu czy usługi (np, udział w grupach na portalach społecznościowych, dedykowanych platformach, pomocy autora czy konsultacji) jest gwarantowane przez okres 90 dni od daty sprzedaży danego produktu czy usługi (jeśli w ofercie sprzedażowej danego produktu czy usługi była mowa o zapewnieniu takiego wsparcia). Po tym okresie wsparcie Konsumenta może być utrzymywane, ale nie musi. W przypadku subskrypcji - wsparcie konsumenta jest zapewniane przez cały okres, na jaki została wykupiona subskrypcja.

8. Postanowienia Końcowe

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do produktów i usług elektronicznych.
 2. Administrator wydaje Newsletter, w którym zamieszczane są informacje edukacyjne, marketingowe i sprzedażowe, ale tylko do Konsumentów, którzy wyrazili zgodę na zapis do listy mailowej i otrzymywanie tego typu wiadomości. Konsument ma możliwość rezygnacji z otrzymywania Newslettera w każdym momencie.
 3. Podanie danych osobowych przez Konsumenta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówień oraz wysyłania treści cyfrowych. Dane są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików Cookies, są zawarte w Polityce Prywatności: https://edukacjainwestycyjna.pl/polityka-prywatnosci/.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa. W przypadku stwierdzenia takiego ograniczenia, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 6. Administrator wskazuje, że wszystkie produkty w Sklepie, informacje i materiały zawarte na stronie serwisu (https://edukacjainwestycyjna.pl/) są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i dalsze udostępnianie całości lub fragmentu bez zgody Administratora i Autorów tych treści jest niezgodne z prawem i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 7. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów między Administratorem (przedsiębiorcą) a Klientem (konsumentem), zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Administrator dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 8. Konsument ma również możliwość skorzystać z platformy ODR, która służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, wynikającego z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 9. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem (właścicielem) a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu na siedzibę serwisu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis https://edukacjainwestycyjna.pl/. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 Stycznia 2023.

Built on Unicorn Platform